Статут

ЗАТВЕРДЖЕНО: Рішення сесії Воловецької районної ради №______від_______2016 р. ПОГОДЖЕНО: Наказ начальника відділу освіти Воловецької райдержадміністрації №______від_______2016 р. С Т А Т У Т БУКОВЕЦЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІ СТУПЕНІВ ВОЛОВЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ (нова редакція) 2016 рік І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Буковецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Воловецької районної ради Закарпатської області (далі - школа) створена у 1945 році, знаходиться у комунальній власності. 1.2. Юридична адреса школи: 89140, Закарпатська область, с. Буковець, 89, тел. 25-749. Школа є юридичною особою, неприбутковим закладом, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер 22098941. 1.3. Школа заснована на комунальній формі власності. Майно закладу перебуває в спільній власності територіальних громад Воловецького району Закарпатської області. Управління майном від імені територіальних громад сіл,селищ району здійснює Воловецька районна рада Закарпатської області (Власник). 1.4.Головною метою школи є забезпечення реалізації права громадян на здобуття загальної середньої освіти. 1.5. Головними завданнями школи є: • забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту; виховання громадянина України; • виховання шанобливого ставлення до родини, повага до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй; • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення; • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина; • розвиток особистості в учня, його здібностей і обдарувань; • виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учня; • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу людини і суспільство; 1.6. Школа в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року № 778, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом. 1.7. Школа самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним статутом. 1.8. Школа несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за: • безпечні умови освітньої діяльності; • дотримання державних стандартів освіти; • дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої діяльності; • дотримання фінансової дисципліни. 1.9. У навчальному закладі визначена українська мова навчання. Школа має право: • проходити в установленому порядку державну атестацію; • визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із засновником; • визначати варіативну частину робочого навчального плану; • бути власником і розпорядником шкільного майна згідно з законодавством України та власним статутом; • залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України. 1.10. В школі створюються та функціонують: методичні об'єднання вчителів, творчі групи. 1.11. Класи у навчальному закладі формуються за погодженням з управлінням освіти, молоді та спорту згідно з нормативами їх наповнювальності, встановленими гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до закладу. 1.12. Для учнів 1-4 класів за бажанням їхніх батьків, або осіб , які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази , педагогічних працівників,обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня. Зарахування груп до продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків(осіб, які їх замінюють).Режим роботи груп продовженого дня визначається наказом директора навчального закладу. 1.13. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України. 1.14. Навчальний заклад приймає рішення про створення класів з поглибленим вивченням предметів, класів (груп), спеціальних та інклюзивних класів для навчання дітей з особливими освітніми потребами за погодженням з управління освіти, молоді та спорту Воловецької районної державної адміністрації. 1.15. Індивідуальне навчання у закладі організовується відповідно до положень про індивідуальне навчання у системі загальної середньої освіти, затверджених МОН. 1.16. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником і здійснюються ФАПом с. Буковець. 1.17. Взаємовідносини школи з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними. II. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 2.1. Школа планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного та річного плану. У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи школи, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується радою школи. 2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Робочий навчальний план школи погоджується радою школи і затверджується відділом освіти Воловецької РДА. У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків та режим роботи . 2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники школи користуються програмами, підручниками, навчальними посібниками, що мають гриф Міністерства освіти і науки України. 2.4. Школа здійснює навчально-виховний процес за класно-урочною та індивідуальною формами навчання. 2.5. Зарахування учнів до школи здійснюється за наказом директора на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, а також свідоцтва про народження (копія), медичної довідки встановленого зразка. У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. 2.6. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються школою в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом. Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року. Навчальний рік поділяється на семестри: перший - з 1.09 до 30.12, другий - з 16.01. до закінчення навчального року. 2.7. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняються (крім випадків, передбачених законодавством України). 2.8. За погодженням з відділом освіти Воловецької РДА з урахуванням місцевих умов запроваджується графік канікул. 2.9. Тривалість уроків в школі становить: у початковій ланці 35 – 40 хвилин, в основній та старшій – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженнями з відділом освіти держспоживслужбою. 2.10. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою школи і затверджується директором. Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у школі проводяться позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань. 2.11. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначається вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. 2.12. У школі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань. У першому та другому класі дається словесна характеристика знань учнів. У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, ) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію. 2.13. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником . 2.14. Порядок переведення і випуск учнів школи визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 року №319 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 06.05.2008 року № 383/15074. 2.15. При переведенні учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики. 2.16. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. 2.17. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 року №94 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 27.02.2008року №15114842. 2.18. Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу, видається відповідний документ про освіту: • по закінченні початкової школи - табель успішності; • по закінченні школи ІІ ступеня - свідоцтво про базову загальну середню освіту; 2.19. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення: • похвальний лист; • свідоцтво з відзнакою. III. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в школі є: • учні; • керівники; • педагогічні працівники; • бібліотекар; • інші спеціалісти; • батьки або особи, які їх замінюють. 3.2. Права і обов'язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим статутом. 3.3. Учні мають право: • на доступ до інформації з усіх галузей знань; • брати участь у різних видах навчально-виховної діяльності: олімпіадах, виставках, конкурсах тощо; • брати участь у роботі органів громадського самоврядування в школі; • брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля у школі; • брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо; • на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність; • на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці. 3.4.Учні зобов'язані: • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загально - культурний рівень; • дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку; • бережливо, ставитися до державного, громадського і особистого майна; • дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм; • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством; • дотримуватися правил особистої гігієни. 3.5. Педагогічними працівниками школи можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний і психічний стан яких дозволяє виконувати професійні обов'язки. 3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України „Про загальну середню освіту" та іншими законодавчими актами. 3.7. Педагогічні працівники мають право на: • захист професійної честі, гідності; • самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, нешкідливих для здоров'я учнів; участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу; • виявлення педагогічної ініціативи; • позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання; • участь у роботі органів громадського самоврядування школи; • підвищення кваліфікації, перепідготовку; • отримання пенсії. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України. 3.8. Педагогічні працівники зобов'язані: • забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог; • сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя; • сприяти зростанню іміджу школи; • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі; • виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України; • готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами; • дотримуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів; • захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам; • постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; виконувати статут школи, правила внутрішнього розпорядку, умови трудової угоди; • виконувати накази і розпорядження керівника школи, органів управління освітою; • брати участь у роботі педагогічної ради. 3.9. В школі обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України від 06.10.2010 року № 930 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції 2010 року № 1255/8550. 3.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку школи, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства. 3.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право: • обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування; • звертатись до органів управління освітою, директора школи і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей; • брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази школи; • на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування школи та у відповідних державних, судових органах. 3.12. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов'язані: • забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання; • постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей; • поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів; • виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини. 3.13. Представники громадськості мають право: • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в школі; • керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами і гуртками, секціями; • сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню школи. 3.14. Представники громадськості зобов'язані; • дотримуватися статуту школи; • виконувати накази та розпорядження директора школи; • рішення органів громадського самоврядування; • захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства; • пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо. ІV. УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ 4.1. Управління школою здійснюється його засновником Воловецькою районною радою та відділом освіти Воловецької РДА. Безпосереднє керівництво школою здійснює її директор. Директор може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки. Директор школи та його заступники призначаються і звільняються з посади відповідним органом управління освітою. 4.2. Вищим органом громадського самоврядування школи є Рада школи. 4.3. Основними завданнями ради є: • підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями; • формування навичок здорового способу життя; • створення належного педагогічного клімату в школі; • сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду; • сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів; • підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів; • зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів та школою з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу. 4.4. Рада школи діє на засадах: • пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави; • дотримання вимог законодавства України; • колегіальності ухвалення рішень; • добровільності і рівноправності членства; • гласності. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік. Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора школи, засновника, а також членами ради. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради. Рішення ради, що не суперечить чинному законодавству та Статуту школи, доводиться в семиденний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють та громадськості. До складу Ради школи входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профкому школи. 4.5. Очолює раду школи голова, який обирається із складу ради, Головою ради не можуть бути директор та його заступники. Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності школи, пов'язаної з навчально-виховним процесом, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів. 4.6. Рада школи: • спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи школи та здійснює контроль за його виконанням; • спільно з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту школи; • затверджує режим роботи школи; • сприяє формуванню мережі класів, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування; • погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік; заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності; • виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями; • виступає ініціатором проведення добродійних акцій; • сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртка, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями; • розглядає питання родинного виховання; • бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах; • розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями; • організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів; • розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи школи; • брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи школи, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку; • створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування. 4.7. Директор школи: • здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників; • організовує навчально-виховний процес; • забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні; • відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу; • створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи; • забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки; • забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства; • призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками; • контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів; • здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність; • розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами; • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання; • за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників школи; • створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання і виховання; • несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та конференцією, засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо. 4.8. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором школи і затверджується відповідним органом управління освітою. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки лише за письмовою згодою педагогічного працівника. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю. 4.9. У школі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган - педагогічна рада. Головою педагогічної ради є директор школи. 4.10. Педагогічна рада розглядає питання: • удосконалення і методичне забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи школи; • переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні; • підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду; 4.11. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб школи. Кількість засідань педради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік. Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу. V. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА 5.1. Матеріально-технічна база закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло,інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі . 5.2. Майно, закріплене за школою, належить закладу на правах оперативного управління та не може бути вилученим у нього, якщо інше не передбачено законодавством. Школа відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони. 5.3. Вилучення основних фондів оборотних коштів та іншого майна школи проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані школі внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства. 5.4. Для забезпечення навчально-виховного процесу база школи складається із навчальних кабінетів,спортивної кімнати, актового залу, бібліотеки, комп'ютерного класу,їдальні. 5.5. Відповідно до рішення Буковецької сільської ради від 15.03.1999 року навчальний заклад має земельну ділянку площею 1.17 га, де розміщуються спортивний майданчик, зона відпочинку, господарські будівлі тощо. VІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 6.1. Фінансово-господарська діяльність школи здійснюється на основі її кошторису. 6.2. Джерелами формування кошторису школи є: • кошти місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі державних стандартів освіти; • благодійні внески юридичних і фізичних осіб; 6.3. Школа має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу. 6.4. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в школі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядкована школа. За рішенням засновника бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію відділу освіти Воловецької РДА. 6.5. Звітність про діяльність школи встановлюється відповідно до законодавства. VІІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 7.1. Школа має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями. 7.2. Школа має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн. VІІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ШКОЛИ 8.1.Державний контроль за діяльністю школи здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти. 8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, департамент освіти і науки Закарпатської ОДА, відділ освіти Воловецької РДА. 8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю школи є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. 8.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) школи з питань, пов'язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше одного-двох разів на рік. Перевірки з питань, не пов'язаних з навчально-виховної діяльності, проводяться засновником відповідно до законодавства. IX. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ШКОЛИ 9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію школи приймає засновник. Реорганізація школи відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління школою. 9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно школи, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновникам. 9.3 В разі припинення юридичної особи (ліквідації,злиття, поділу, прєднання або перетворення ) передбачається передача активів одній або кільком неприбутковим закладам( організаціям) відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.